Celebrating Henri’s First Birthday

Cake ‘We went to Henri’s first birthday party on Tuesday. It was fun!

Happy Birthday Henri!

Henri